Full Name

Email

Phone

Reference Code

(Not required)

By signing up or logging in you agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy

Already have an account?

Email

By signing up or logging in you agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy

Don't have an account?

Please enter the code that is sent to the email adress you provided.

Code send in 1:30 Resend code

By signing up or logging in you agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy

Don't have an account?

carstudio-logo-turuncu
HOME
PACKAGES
EDITOR

Distance Sales Agreement

Distance Selling Agreement Clarification Text

1. TARAFLAR VE TANIMLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

 1. Sisteme kayıt olan kullanıcı; (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
 2. Alıcıbul Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra “SATICI/SATICI” olarak anılacaktır
ALICI
Adı, Soyadı, Unvanı
Adres :
Telefon :
E-Posta :
SATICI
Ticari Unvanı :Alıcıbul Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No :0052228975900001
Mersis No :Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No: 67b Şişli / İstanbul
Kep Adresi :
Telefon :
E-Posta :info@carstudio.ai

İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Yukarıda bilgileri verilen ALICI ve SATICI birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

TANIMLAR

ALICI :İşbu Sözleşme’deki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, SATICI’nın uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu hizmetlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan, SATICI’nın ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak sunduğu ürün veya ürünleri (“Ürün veya Ürünler” ) satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.


HİZMET :
Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ifade eder.


SİTE :
https://www.carstudio.ai url’li web sayfasını ifade eder.


SATICI :
Uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu Ürün veya Ürünler’in satımını yapan tüzel/gerçek kişi’yi ifade eder.


KANUN :
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nu ifade eder.


TÜKETİCİ :
Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1İşbu Sözleşme, ALICI'nın SATICI’dan almak istediği aşağıda belirtilen Ürün veya Ürünler’in ALICI'ya satışı ile teslimi ve diğer konulara ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. ALICI işbu Sözleşme’yi web sitesi üzerinden kabul etmekle veya çağrı üzerine kabul beyanıyla onaylamış kabul edilir.

2.2İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'e uygun olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda Taraflar Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme SATICI ile ayrı ayrı akdedilen sözleşmeleri ve eklerinde yer alan hükümlerin ifasını engellemeyecektir.

3. ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

3.1ALICI olmak için gerçek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. ALICI bu Sözleşme’yi elektronik ortamda kabul etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur. Tüzel kişilik adına işlem yapanların, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. ALICI, SATICI’nın bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve SATICI’ya verdiği bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırılık hallerinde ödemeyi yapan gerçek kişi veya tüzel kişi ALICI sıfatına haiz olur.

3.2ALICI, web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Ürün’ün veya Ürünler’in temel nitelikleri, sunuluş şekli, ücretlendirme ve ücretin ödeme şekline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri, iptal, iade ve cayma politikalarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ulaştırabilir. ALICI, işbu Sözleşme'yi ve ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, verilen Ürün veya Ürünler’e ait temel özellikler, Ürün veya Ürünler’in vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3.3İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ALICI’nın SİTE üzerinden onayladığı an itibariyle geçerli olur. ALICI, işbu Sözleşme'yi ve diğer sair sözleşmeleri elektronik ortamda onaylamakla birlikte aşağıdaki hususları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgiler konusunda bilgilendirildiğini
 2. Ürün veya Ürünler’in satın alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemlerin sunulduğunu,
 3. SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri konusunda bilgilendirildiğini,
 4. Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları konusunda bilgilendirildiğini,
 5. Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı konusunda bilgilendirildiğini,
 6. Ürün veya Ürünler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgilendirildiğini
 7. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ve bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumluluklarına ilişkin bilgilendirildiğini,
 8. ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler hakkında bilgilendirildiğini,
 9. ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği konusunda bilgilendirildiğini,
 10. Gizlilik, Kişisel verilerin korunması ve ticari elektronik iletiler kapsamında bilgilendirildiğini, bunlara onay verilmesi durumunda kişisel verilerinin işlenebileceğini ve SATICI tarafından ticari elektronik iletiler gönderilebileceği konusunda bilgilendirildiğini,
 11. Cayma hakkı olan Ürün veya Ürünler’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği konusunda bilgilendirildiğini,
 12. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürün veya Ürünler’in SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları, hediye çekleri,bedelsiz ürünler ve sağlanmış diğer ücretsiz/iskontolu imkanlar konusunda bilgilendirildiğini,
 13. ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağı konusunda bilgilendirildiğini,
 14. Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından SİTE’de onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği konusunda bilgilendirildiğini,
 15. Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği hususları konusunda bilgilendirildiğini
Afganistan FlagTurkey FlagCanada FlagDenmark FlagEmirates FlagEndonesia FlagFrance FlagItaly FlagJordan FlagSaudia FlagSpain FlagSweden FlagThailand FlagUk FlagUruguay FlagUsa FlagAfganistan FlagTurkey FlagCanada FlagDenmark FlagEmirates FlagEndonesia FlagFrance FlagItaly FlagJordan FlagSaudia FlagSpain FlagSweden FlagThailand FlagUk FlagUruguay FlagUsa Flag Afganistan FlagTurkey FlagCanada FlagDenmark FlagEmirates FlagEndonesia FlagFrance FlagItaly FlagJordan FlagSaudia FlagSpain FlagSweden FlagThailand FlagUk FlagUruguay FlagUsa Flag

REQUEST A DEMO

We are very open to custom tailored projects, inbox is always open!

Full Name

Email

Phone

Your Message

(Not required)

0/128

help-desk-image
sales-team-image

Hello,

We are here to help.

Our team usually responds within 3 minutes.